« وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » مـؤمنان را نسزد كه همگي بيرون روند (‌و براي فراگرفتن معارف اسلامي عازم مراكز علمي اسلامي بشوند)‌. بـايد كـه از هر قوم و قبيله‌اي‌، عدّه‌اي بروند (‌و در تـحصيل علوم ديني تلاش كنند) تا با تعليمات اسلامي آشنا گردند، و هنگامي كه به سوي قوم و قبيلۀ خود برگشتند (‌به تعليم مـردمـان بـپردازنـد و ارشـادشان كنند و) آنـان را (‌از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا خودداري كنند

بخش کاربری

نام کاربری:
کلمه عبور:
 

نقشه های دشمنان اسلام | مقالات 22 فروردين 1389
حمدوستايش آن خداوندي كه دين مارادين اسلام قراردادكه ازهمه اديان بهتروجامعتروكاملترومكمل همه اديان آسماني است وحمدوستايش پروردگاري كه مارا ازامت سربلندوسرافرازمحمد صلی الله علیه وسلم قرارداد ومارابه عنوان خيرامم درقران معرفي كردومابعنوان شاهدوگواهي برهمه امتهاقرارداد

لذا اين دين مبين اسلام ازهمان ابتداي شروعش دربرابر طوطئه هاي دشمنان اعم ازيهود ونصارا ومشركين وغيره براي نابود كردن وبراي خاموش كردن اين چراغي كه خداوندعزوجل آنرا برافروخته بودازهمان آغازطوطئه راشروع کردند وتا زماني كه دين اسلام باقي است وتا دنيا باقي است كه اين دين بايد بماند وتعداد مسلمانان هر روز بيشترشود باز هم دشمنان اسلام بيكارننشسته اند

بطورخلاصه آن نيرنگ وآن طوطئه ها ونقشه هاي كه دشمنان اسلام براي مادرطول تاريخ كشيده اند بامروري بسيارمختصر كه برادران را به اين نكته كه دين ما چون خير امم هست بهترين دينهاست ومابعنوان خيرامم معرفي شده ايم دشمنان هر روزبرعليه ماطوطئه مي چينند اگر بخواهيم ابتداي رسالت رسول الله را ورق بزنيم آنرا مشاهده كنيم اهل كتاب كه دركتابهايشان خوانده بودند كه پيامبري با اين مشخصات خواهد آمد وخداوند به آنها فرموده بود كه به اين پيامبرايمان بياوريد

اما وقتي پيامبر را يافتندومتوجه شدند كه ازبني اسرائيل نيست وازعربهاست آنها گفتندكه مابه دنبال احمدمي گرديم اين كه نامش محمد است آن پيغمبري كه دركتاب ما تورات و انجيل آمده است نامش احمد است وخداوند عزوجل نسبت به اين مسئله درسوره مباركه صف بيان مي كندكه ما پيغمبري فرستاديم كه اسم او احمداست احمد ومحمد وبقيه اسامي مبارك رسول الله داراي معني واحدي است آنها از همان موقع شروع كردند به طوطئه هاي لفظي وبعد شروع كردندبه طوطئه هاي عملي بر عليه شخص بيامبروبرعليه اصحاب بزرگواررسول الله يهودبعنوان دشمن ديرينه ، نصارا دركنار يهود هردوباهم وازطرفي منافقين وازطرف ديگر مشركين مشركيني كه چشمشان حقيقت رانمي ديد شروع كردندبه طوطئه چيني تااينكه بتوانند اين ديني كه تازه به ميدان آمده آنراازميدان بدر كننداما خداوندعزوجل به همه آنها اخطارميدهد

« يريدون لطفؤا نورالله بافاههم والله متم نوره ولوكره الكافرون » ومي خواهند نورخداوند با دهانهايشان خاموش كنند ولي خداوند نورش را كامل مي گرداند اگرچه كافران خوششان نيايد وقتي كه قضيه نماز خواندن وروبه قبله كردن مسلمين مطرح مي شود اهل كتاب بعنوان مسخره كردن وتمسخركردن شخص پيامبرودين اسلام آنها مي گويند محمد پيروماست وازقبله ما طبعيت مي كندلذا جهت قبله عوض مي شود ولي باز آنها شروع مي كنند به طوطئه پراكني وشايعه پراكني كه چه شده است يك روزبه جهتي نماز مي خوانند وروزي به جهتي ديگر كدام ديني است كه هرروز به جهتي نماز بخوانداما خداوندعزوجل فرمود

« ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن باالله واليوم الآخر»

بر رد قول يهود ونصارا اين آيه را نازل مي كند وشكنجه هایی كه رسول الله واصحاب بزرگواررسول الله ازطرف كفاروازطرف اهل كتاب مي ديدند برهمهگان واضح وروشن است آنهابه هروسيله اي كه خواستند دست زدند هركاري كه ازعهده آنهابرآمدكردند وانجام دادندوتاحالاهم انجام ميدهند به اين نيت كه بتواننداين دين تازه به ميدان آمده رااز ميدان بيرون كنند چرا؟ علت چه بود ؟

چرا اقوام وخويشان رسول الله بااودشمن ميشوند نزديكترين فرد به با اودشمن مي شود چون ازكلمه « لااله الاالله» شروع كرده است اين كلمه آنقدربزرگ بودكه گفتنش براي يك بار منافع مشركين رابه خطرمي انداخت آنان فهميده بودن كه« لا اله الاالله » يعني چه؟ لذا ازگفتن اين كلمه سربازمي زدند سعي مي كردند اين كلمه رابه زبان نياورندچرا ؟چون اگرمي گفتن «لا اله الاالله » درمرحله اول خودرارد كرده بودن چون خودشان بت بودن ومردم آنهارا بعنوان خدا قبول داشتندوبه قدرت خود مي نازيدند امابا اين همه مسائل باوجوداين همه مشكلات خداوندعزوجل دينش راياري مي دهد آنها وقتي كه جنگ بدروجنگ احدوجنگ خندق وجنگ حنين راتفسير وتعبيرمي كننداسلام رابعنوان جنگجو اعلام مي كنندودراين زمان اسلام رابه عنوان تروريسم معرفي مي كنند

آنهايك طرف قضيه راديده اند آن طرفي كه مشركين مقصربوده اند آن رارهاكرده بودن وآنطرف قضيه كه وقتي كه اموال ابوبكرواموال اصحاب را غارت كردندوفقط با لباسشان آنهارارها كردند وازمكه بيرون نمودند اين قضيه ها راول كردندوبه حساب نياوردند ووقتي كه برسررسول الله خاك مي ريزندوبردگان خودشان راوادارمي كنند تابه رسول الله سنگ بزنند اينهارابه حساب نمي آورند

اسلام ديني است كه به جنگ علاقه ندارد رسول الله شخصنداعلام مي كردكه شماآيا راضي هستي اين كلمه رابگوييد تمام جنگهاي صدر اسلام علت اصلييش وعلت درگيري خودمشركين بوده اندگفتم كه آنان به هروسيله ممكن طوطئه راشروع مي كردند گاهي شبيه خون مي زدند ، گاهي مسلماني را درراهي مي گرفتندواو را به قتل مي رساندگاهي بر گروه مسلمين حمله مي كردند وانواع ونقشه هاي كه ازقبل ريخته بودند

ولي بااين همه حال اسلام به عنوان دين جنگجو اعلام مي كردندووقتي كه لشكراسلام جلو قافله قريش رامي گيردآنها مسلمين رابعنوان غارتگرمعرفي مي كنند درصورتي كه اين قضيه به حق بودوبايدجلوآن گرفته مي شد اگر كسي بيايدجيب شمارا ببرديك جيب برجيب شمارا ببردوبه شمابگويدكه جيب بري درمذهب من مثلا جايز است ومن حق دارم كه جيب شماراببرم ولي شما چون مسلمان هستي متقابلندنمي توانيدجيب من راببريد

آيا اين سخن منطقي است كفار همچون سخني مي گفتندمي گفتند مامشرك هستيم حق حمله رابه شماداريم چون دردين وعقيده ما جنگ كردند وخون ريختند اشكال نداردولي شماحق نداريدبرماحمله كنيدچون دردين اسلام كشتن جايز نيست من حق دارم به شما بزنم چون در مذهب من زدن رواست ولي شما حق نداريد به من بزنيد چون درمذهب شما زدن روانيست دفاع كردن ازخود حق مسلم هرشخص است واگرمسمانان از دين اسلام دفاع نكند دشمنان اسلام هرروزبه فكراين هستند كه بتوانند اسلام راتضعيف كنندجلو رشداسلام را بگيرند

هرروز و تا زماني كه دنياباقي است دشمنان اسلام سعي مي كنند كه اسلام راخفه كنند25 سال قبل يهود مي آيدقراني رابه چاپ مي رساندازظرافت چاپ اين قرآن اگرانسان به آن توجه كند انسان رابه شگفتي مي اندازداما خوب توجه كنيد كه يهودچه كارهاي برعليه اسلام انجام مي دهد قرآني با بهترين جلدبا نفيس ترين كاغذ وبابهترين چاپ اين قرآن رابه چاپ مي رسانداما فقط يك حرف ازقرآن حذف مي كندبا حذف يك حرف دين اسلام رارد مي كندطبق خودآيه باحذف يك حرف «ان دين عندالله الاسلام توجه كنيدومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فهوفي الآخره »

به اين آيه توجه كنيد يهودكلمه غيررا ازقرآن مي اندازدمن آيه برايتان ترجمه ميكنم وبعدغيرراازاين آيه بندازيدونزدخودتان ترجمه كنيد ببنيد چقدرباهم تفاوت دارندمعني دقييق آيه اين است كه ومن يبتغ غيرالاسلام دينافلن يقبله منه كسي كه غيرازاسلام ديني بعنوان دين قيول كند خداوند ازاوقبول نمي كندحالا كلمه غيررابيندازيد ومن يبتغ اسلامادينافلن يقبل منه كسي كه اسلام رابعنوان قبول كند ازاوقبول نمي شودتوجه فرمودي به معني ايه كه چقدرباهم تفاوت داشت فقط باانداختن يك حرف باانداختن كلمه غيرانها آنقدرازمعاني قرآن خبردارندآنقدرازفصاحت وبلاغت قرآن خبردارندهمه معاني قرآن بلد هستند و ميدانندكدام كلمه رابيندازند وبه افراد ساده لوح تحويل بدهند واين قرآن راكجا پخشش و توزيعش مي كننددركشورهاي آفريقاي كه ازآيات اصلا خبري ندارند

اما خداوند فرموده انانحن نزلناذكرواناله لحافظون ماقرآن رانازل كرديم وقرآن رامحافظت مي كنيم آنهاي كه مي خواهند دين اسلام رابااين طوطئه ها ازبين ببرندخداونداعلام كرده واناله لحافظون اين دين تادنياباقي است عبادت ودين خداوندعزوجل باقي است اين اسلامي كه به دست مارسيده است وصداي اذانهاي مؤذنان ازبلندگوها پخش ميشودبه اين سادگي به دست ما نرسيده است

پيامبربايد شكنجه ها بيند بلالهابايدبروي ريگها بسيارگرم عربستان خوابانده شودوبدنش خون آلود شودحمزه ها بايدشكم وسينه اش پاره شودوجگراودرآورده شودحضرت عمربايددرمحراب به شهادت برسد حضرت عثمان بايددرموقع قرآن خواندن به شهادت برسد حضرت علي درمسجد بايدبه شهادت برسد اين اسلام به اين سادگي ويك لقمه آماده كرده شده به دست من وتو گذاشته نشده است به اين سادگي اين اسلام باخون هزاران انسانهاي آلي قدراآبياري شده اين دين باخون آبياري شده ورشد كرده ازهمان ابتداازوقتي كه پيامبرنداي لا اله الا الله ومحمد رسول الله سرمي دهدآنان يعني مشركين شروع مي كنند به قتل وخون ريزي وغارت به نظر شماجامعه فاسدآن روز چه طورجامعه اي بود شراب خواري به حدي رسيده بودكه عربهابه آن افتخارمي كردندپرچمهاي زناكاري بربام خانه ها برافراشته شده بودانواع واقسام زناكاري وظلم وغارت وآدم كشي وخون ريزي بعنوان فرهنگ عرب معرفي شده بود جامعه اي كه درآن كشتن انسان باكشتن يك پرنده اي كه انسان باتيرميزند تفاوتي نداشت خداوند چهرشان رامعرفي مي كندالاعراب اشدكفرا ونفاقا هيچ چيز حاليشان نمي شدحرف حاليشان نمي شد بعنوان قومي كه فساددر ميان انها غوطه وربودولي رسول الله با آن شجاعت تمام ازهمين افراداسوه هاي درست مي كندرهبرهاي براي جامعه مي سازدازهمين افرادحافظان قرآن مي سازدازهمين افراد افرادي مي سازدكه پنجاه هزارحديث رادر سينه ثبت ميكندازهمين انسانهاي كه هيچ چيزحالي نمي شد خيلي مشكل است مبعوث شدن درميان چنين قومي خيلي خيلي سخت ودشوار است تحمل كردن اين همه اذ يت اين همه آذاراگر به من وتو مسؤليتي راواگذار كنند اگرمقداري اذيت كنندول مي كنيم وزيربارنمي رويم ولي شخص پيامبرواصحاب بزگواررسول الله راتوجه كنيم آن اهانتها وصحبتهاي لفظي بجاي خودش عملا رسول الله واصحاب رااذيت مي كردندخلاصه آنها مي خواستند كه دين اسلام واين شمع افروخته شده راخاموش كنندكه مباداشعله اش روشنايش تمام دنيارافرابگيرداماهمين اسلام وقتي كه پامي گيردوبه تمام كشورها وابرقدرتهاي آن زمان نامه مي نويسد وآنهارابه اسلام دعوت ميكندبه همه امپراطوريها به همه امرانامه مي نويسد بعضيها مي پذيرند وبضيها صادقانه ومأدبانه جواب نامه رامي دهنداماوقتي كه نامه به خسروپرويزمي رسداين شعررامي گويد وقتي كه بالاي نامه رسول الله نوشته بودبسم الله الرحمن الرحيم اومي گويدچرا زهرين اين احترامم نويسدنام اوبالاي نامم كه جرأت كرده است كه بالاي نام خسروپزويزبنويسد بسم الله الرحمن الرحيم آن وقت نامه راپاره مي كندوازطرفي به مسيلمه كذاب دستورمي دهدكه برو ادعاي پيامبري بكن واين شخصي كه ظهوركرده اورا به قتل برسان كه من حكومت مد ينه رابه تو مي دهم اما وقتي كه مسيلمه مي رسد پيامبربه مي گويداي مسيله خداي شما ديروزمردوخبر هلاك شدن خسروپرويز به گوش مسيلمه مي رسدوقتي كه حضرت عمرنامه رابه يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني مي نويسد بازهم جواب نامه اين طوري مي دهد مي گويد به شير شترخوردن وسوسمار----- عرب رابه جاي رسيده است كار---- كه تخت كياني كندآرزو---- تفو باد برچرخ گردون تفو بله ازقدرت اسلام خبرندارديزدگردسوم به پهلوانان زبده خود مي نازد نمي داند آن طرف قضيه پهلواني كه وقتي شمشير مي زند زمين را به لرزه درمي آورداين عظمت اسلام است اسلام اين طوري دنيا راتكان دادهمه دنيا نه فقط شبه جزيره عربستان همه دنيا راتكان دادهمه دنيا رادگرگون كردوقتي كه نامه به هرقل پادشاه روم مي رسدچون اين هرقل اهل كتا ب بوده وخوانده بود كه فردي به نام احمديا محمد فرستاده مي شود يك اقدام كوچكي انجام داد اول خواست آن كشيشها وعلماي مسحي را امتحان بكند كه آيا انها مي پذ يرند يا نه آنها را به قصر دعوت كرد ودرهاي تالار قصررابست وگفت اي حاضرين نامه اي از جا نب محمد به من رسيده است وما را به اسلام دعوت كرده نظرشما چيست ؟ به محض اينكه اين سخن به زبان آورد تمام ان علماء وآن كشيشها خواستند ازدرتالاربيرون بروند گفت بنشينيد كارتان دارم نترسيد من نمي خواهم دين محمد راقبول كنم من مي خواستم شماراامتحان كنم خيلي زيرك بودمن مي خواهم شماراامتحان كنم ببينم كه چه طوري بردين خودپايدارهستي ببينم آيامي پذيريد اين سخن يانه لذادرجواب نامه رسول الله هديه فرستاد وخيلي محترمانه ومأدبانه جواب نامه رادادنامه راپاره نكردپس ديني كه ماداريم ديني است كه بامشكلات بسيارزيادي رشدكرده است وامروزاگر درمساجدمملوازجمعيت است وجوانان ماوقتي دربرابرخداوندمي ايستندوازصميم قلب الله اكبر ميگويندنتجه زحمات رسول الله واصحاب گراميش است وامروزهم دشمنان خاموش ننشته اند

امروزهم مي خواهندفكر جوانان ماراتغييربدهندباچندتا سؤال كردنوجندتادليل آوردن بي خوداگربا يك كمونيست بحث كنيدخيلي دليل داردخيلي بحث بلد است شيرين صحبت مي كندواگرانسان كم فكرباشد واز اسلام خبرنداشته باشدفكر مي كند كه اين دارد راست مي گويد مغز جوانان مانبايد متلاشي شود بااين افكار مزخرف ودروغين جوانان بايد در بحران وزمان هوشيار وبيدارباشند

اميدواريم كه براي هميشه پرچم لااله الاالله ومحمدرسول الله درتمام گيتي به اهتزازدربيادوبراي هميشه اذان رسول الله درمساجد گفته شودواميدواريم كه همه ماهدايت بشويم همه ما هم احتياج به هدايت داريم چراكه رسول الله باوجود اينكه الگو واسوه ونمونه بودشبها به نماز تهجد برمي خواست و پاهاي مباركش ورم كرده بود وقتي كه حضرت عايشه از او سؤال مي كند يا رسول الله بهشتي بودن توحتمي است ديگر شكي نيست پس چرا به خودت زحمت مي دهيد مي فرمايد افللااكون عبدا شكورا آيامن بنده اي سپاسگذارنباشم

پس مایي كه باكوله باري پرازمعصيت با اين همه اشتباه بااين همه معصيت وگناه مي خواهيم خداوند را ملاقات كنيم اميدواريم كه درتوشه ماتقوا باشدو خداوند به همه ما توفيق تقواوتوفيق عمل عطا بفرمايد

خداوندا به همگي ما غزت وتقوا وتوفيق عمل عطا بفرما خداوندا قلوب ما وقلوب تمام مسلمين به نورايمان ونورقرآن منوربفرما خدايا به اسلام ومسلمين سرافرازي وعزت واقتدارعنايت بفرما خدايا دشمنان اسلام رادرهر جا وهرلباس وهرمكان هستند انهارا نيست ونابودبفرما خداياجوانان مارا هدايت بفرما

سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام علي المرسلين وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين

......................................
نویسنده: شیخ شافعی تشیخ
بازديد:261802| نظر(31159)

نظرسنجی

عالي
خوب
متوسط
می پسندم


آمار بازدیدکنندگان
جستجو در سایت